Biudžetinė įstaiga 
Topolių g.19, LT-63331 Alytus 
Tel. (8 315) 70525, (8 315) 70425 
El. paštas drevinukodm@drevinukas.alytus.lm.lt 
Juridinių asmenų registras 
Kodas 191054763

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigybei užimti.
 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai Alytaus „Drevinuko" mokyklos-darželio direktoriaus  pareigybei užimti.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

2. Direktorius turi atitikti bent vieną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1194 patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 4.2 papunkčio reikalavimą, išskyrus 4.2.3 punkto reikalavimą turėti ne žemesnį kaip pakankamą vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijos lygio vidurkį.

3. Turėti ne žemesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

5. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų matmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

6. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

7. Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

8. Išmanyti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.

9. Būti susipažinusiam su mokyklos-darželio veiklos organizavimu, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarka, darbo teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai, užtikrinti jų vykdymą.

Pretendentai  pateikia šiuos dokumentus:

prašymą dalyvauti konkurse;

asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 1 priedą.

vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (ne daugiau kaip  5 puslapiai teksto);

pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašo nustatyta tvarka, liudijančios, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją;

darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

gali pateikti buvusių darbdavių rekomendaciją (-as);

socialinio draudimo pažymėjimo kopiją;

Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (anglų, prancūzų ar vokiečių) sertifikato kopiją (-as);

ECDL pažymėjimo sertifikato kopiją (jeigu turi).

 

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 14 d. įskaitytinai šiuo adresu: Alytaus miesto savivaldybės administracijos 306 kab., Rotušės a. 4, 62504 Alytus,  el. pašto adresu virginija.auruskeviciene@alytus.lt. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Tel. pasiteirauti (8 315) 55 142.

Konkurso paskelbimo data –  2018 m. sausio 22 d.

Pretendentų atrankos posėdžio data –  2018 m. kovo 23 d.

Primename, kad Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra prašymus kompetencijų įvertinimui priima tik 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo pradžios.

Vadovaujančiojo švietimo įstaigai asmens kontaktai  – Birutė Semeškienė, tel. Nr. (8 315)       70 525, el. p. drevinukodm@drevinukas.alytus.lm.lt.