Menu Close

Dėl priėmimo

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS IR MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ-DARŽELĮ TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ-DARŽELĮ, PERĖJIMAS Į KITĄ MOKYKLĄ IR PAŠALINIMAS IŠ MOKYKLOS-DARŽELIO

1. Mokiniai priimami į mokyklą-darželį tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą (specialiųjų poreikių vaikų tėvai papildomai pateikia Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas apie vaiko raidos (vystymosi) sutrikimus).
2. Į mokyklą-darželį mokiniai priimami ir išleidžiami mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu.
3. Priimant ugdytinius į ikimokyklines grupes ir pradinio ugdymo klases pirmenybė teikiama: specialiųjų poreikių vaikams (su judesio ir padėties sutrikimais). Esant laisvų vietų, ugdytiniai priimami visus mokslo metus.
4. Mokinių skaičius nustatomas:
4.1 Ikimokyklinio ugdymo grupėse – vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V – 313. Lietuvos higienos norma HN 75: 2010. Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai.
4.2 Pradinio mokymo klasėse – vadovaujantis mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijais.
5. Mokyklos-darželio darbo trukmę nustato Alytaus miesto savivaldybės taryba.
6. Mokesčio dydį už  mokyklos-darželio teikiamą neformalųjį švietimą nustato Alytaus miesto savivaldybės taryba.
7. Mokymasis mokyklos-darželio pradinėse klasėse, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse įteisinamas tėvų (globėjų) ir mokyklos-darželio direktoriaus rašytine sutartimi, kurioje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.
8. Mokiniui norint pereiti į kitą mokyklą, mokinio tėvai (globėjai) pateikia mokyklos-darželio direktoriui prašymą dėl mokinio išbraukimo iš mokyklos-darželio mokinių sąrašo.
9. Mokinys, su tėvais ar kitais teisėtais atstovais išvykęs nuolat gyventi į užsienio valstybę ir nelankantis mokyklos-darželio ilgiau negu vieną mėnesį, laikomas nelankančiu mokyklos-darželio,  todėl mokytojų tarybai pasiūlius ir įstaigos tarybai nusprendus, gavus Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus raštinį sutikimą, mokyklos-darželio direktoriaus  įsakymu išbraukiamas iš mokinių sąrašo. Mokinio išvykimo su tėvais ar kitais teisėtais vaiko atstovais gyventi į užsienį faktą nustato mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
10. Jei mokykla dėl objektyvių priežasčių negali užtikrinti mokiniui, besimokančiam pagal privalomojo švietimo programą,  psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, tai suderinusi su jo tėvais (globėjais), Alytaus miesto pedagogine psichologine ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje.
Skip to content