Menu Close

Specialusis pedagogas, logopedas

„Drevinuko“ mokykloje-darželyje specialiąją pagalbą teikia  logopedė, specialioji pedagogė Aušra Paulėkienė .

Logopedė, specialioji pedagogė Aušra Paulėkienė pagalbą teikia mokyklinio amžiaus vaikams , turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų bei , turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Pagalba teikiama kiekvieną dieną .

Logopedo funkcijos:

 1. Gavęs tėvų sutikimus, tiria ir įvertina mokinių kalbą, pildo mokinių kalbos  įvertinimo korteles;
 2. Iki rugsėjo mėn. 15d. parengia mokinių, kurie turi kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašus bei sutrikimų šalinimo programas;
 3. Komplektuoja mokinių grupes įvairiems sutrikimams šalinti, dirba pogrupiais ( 2-4 vaikai) arba grupėmis (5-8 vaikai) bei individualiai;
 4. Organizuoja pratybas ne pamokų metu, lankomumą žymi žurnale;
 5. Bendradarbiauja su miesto pedagogine psichologine tarnyba;
 6. Ištaisius kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, apie korekcinio darbo rezultatus informuoja tėvus, mokytojus,  auklėtojas bei mokinį stebi 3mėnesius.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 1. Kasmet miesto pedagoginei psichologinei tarnybai pateikia specialiųjų poreikių mokinių, tirtų PPT sąrašus;
 2. Organizuoja specialiąsias pratybas mokiniams pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių sąrašą, iki rugsėjo mėn. 15d. nustato specialiųjų pratybų skaičių mokiniui;
 3. Organizuoja specialiąsias pratybas pamokų metu, lankomumą žymi žurnale;
 4. Konsultuoja mokytojus rengiant individualizuotas ir pritaikytas ugdymo programas;
 5. Sudaro individualiąsias, pogrupines bei grupines specialiųjų poreikių mokinių sutrikusių funkcijų lavinimo programas;
 6. Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 7. Teikia informaciją tėvams apie mokinių ugdymosi pažangą.

pareigybės aprašymas

Skip to content