Menu Close

Įsivertinimas

Mokyklos veiklos įsivertinimo aukščiausios ir žemiausios vertės

2020 m.

Apklausos dalyviai

Pakviesta mokytojų – 12

Dalyvavo – 10

Iš dalies atsakyti 1

Pakviesta tėvų – 140

Dalyvavo – 64

Iš dalies atsakyti  2

Tėvų apklausa.  Apibendrinamos aukščiausios vertės

Tėvai teigia, kad Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesityčiojo – viena iš aukščiausių verčių.

Tėvai teigia,kad Mokykloje mano vaikas yra skatinamas bendradarbiauti. Taip mano ir tėvai ir mokytojai.

Mano vaikui yra svarbu mokytis – viena iš aukščiausių verčių. Taip mano tėvai. Mokytojai nesutinka su šiuo teiginiu, jiems tai viena iš žemiausių verčių.

 

Apibendrinimas žemiausios vertės

  • Tėvų nuomone, Mano vaikui sekasi mokytis nuotoliniu būdu – viena iš žemiausių verčių. Mokytojų nuomone, Mano mokiniams sekasi mokytis nuotoliniu būdu yra viena iš žemiausių verčių.

Išvados

  • Mokykloje mokiniai skatinami bendradarbiauti.
  • Pasiekimų vertinimas yra aiškus ir suprantamas.
  • Mokiniai (2) kartu su mokytojais planuoja savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti).

Siekiamybės

Planuojant pamoką atsižvelgti į mokinių ugdymosi poreikių, gebėjimų skirtybes ir sudaryti sąlygas pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis.

  • Remiantis mokytojų ir tėvų apklausos rezultatais didesnį dėmesį skirti mokinių mokėjimo mokytis kompetencijai ugdyti, savarankiško ugdymosi gebėjimams tobulinti.
  • Kiekvieno pusmečio pradžioje ir pabaigoje aptarti su mokiniais jų pažangą, pasiekimus, kartu planuoti jų tolimesnį mokymąsi, tikslus bei žingsnius jiems pasiekti.
  • Atlikti 2.3.1. rodiklio Mokymasis (raktinis žodis Savivaldumas mokantis) giluminį įsivertinimą. Išsiaiškinus tobulintinas sritis, įtraukti savivaldaus ugdymosi gebėjimų tobulinimą į kitų mokslo metų mokyklos tikslus bei uždavinius.

 

 

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO

MOKYKLOS NŠA 2020 Bendra ataskaita

Tėvų, globėjų apklausa

Mokytojų apklausa

 

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO
MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA
2015-2016 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas buvo atliekamas pagal ,,Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijas“, kurioms pritarta LR Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr ĮSAK- 607.
2015-2016m.m. buvo keliami tikslai:
· Įsivertinti ir tobulinti mokyklos ir mokymosi kokybę, susitariant dėl jos tobulinimo krypčių bei būdų.
Uždaviniai:
· surinkti patikimus duomenis apie mokyklos veiklą;
· numatyti mokyklos veiklos tobulinimo perspektyvą; teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų mokyklos veiklos sričių kokybę.
Audito grupėje aptarus mokyklos veiklos stipriuosius ir tobulintinus aspektus gauti rezultatai:
Stiprieji rodikliai:
Mokymosi organizavimas,
Vadovavimas klasei ir pamokų klimatas,
Kokybės vykdymas ir mokyklos vystymasis.
Tobulintini rodikliai:
1.1.4. Bendruomenės santykiai,
2.4.1. Mokymosi motyvacija,
2.3.4 Mokymasis bendradarbiaujant.
Atlikus tyrimą parengtos rekomendacijos, kuriomis bus naudojamasi planuojant mokyklos veiklą ir turinį.
Rekomendacijos mokytojams, klasių auklėtojams 1. Mokinių tėvai kartu su vaikais aktyviai dalyvauja mokyklos renginiuose. 2. Tobulinti mokinių bendravimo kultūrą: – Teigiamo mokytojo pavyzdžio rodymas; – Teigiamų mokinių pavyzdžių skatinimas; – Mandagaus tarpusavio bendravimo mokymas. 3.Aktyvinti tėvų įtraukimą į mokyklos veiklas (Mokyklos tarybą, tėvų forumą, mokyklos, klasių renginius, savanorystės projektus, klasės valandėles, edukacinių erdvių tobulinimą).
Mokyklos veiklos įsivertinimas 2014-2015 m. m. ir tobulintos veiklos kryptys.
Mokyklos veiklos įsivertinimas buvo atliekamas naudojant IQES online instrumentus
Stipriosios mokyklos veiklos pusės
 Silpnosios mokyklos veiklos pusės
Būtinos tobulinti veiklos pusės
Motyvai mokytis stiprinami rengiant projektus.
Dauguma mokinių jaučia atsakomybę, nevėluoja, lanko pamokas.
Mokiniai noriai bendradarbiauja.
Silpnesni retai kreipiasi dėl pagalbos.
Mokiniai ne visada noriai atlieka  namų darbus.
Daliai mokinių nėra motyvacijos atlikti namų darbus
Psichologinė pagalba.
Šiuolaikinių informacinių mokymo priemonių panaudojimas.
Bendradarbiavimas tėvai-vaikai- mokytojai.
Analizuoti ir tobulinti pasirinkti rodikliai.
Mokymosi motyvacija.
Mokymasis bendradarbiaujant.
Mokymosi motyvaciją mokytojos stiprina atlikdamos klasėse projektinius darbus, kūrybines veiklas, dalyvaujant įvairiuose konkursuose. Dauguma mokinių nevėluoja į pamokas, atlieka darbus, jaučia atsakomybę už savo darbus. Analizuojant 2.4.1. rodiklį  buvo atliktos 4 klasių mokinių ir mokytojų apklausos, stebėtos pamokos. Iš anketų ir stebėtų veiklų buvo nustatytą, kad mokytojos nuolat mokinius skatina mokinius užduoti klausimus, įvairias būdais įtraukdami į veiklą pamokoje. 33% mokinių pamokoje noriai ieško patys  naujos informacijos, 56% padeda silpnesniems atlikti užduotis, 62% mokinių noriai analizuoja savo padarytas klaidas. Mokytojų požiūriu sunkiausia sekasi sudaryti sąlygas  mokiniams visiems motyvuotai dirbti.
Darželio veiklos įsivertinimas
PASIRINKTOS VEIKLOS SRITYS IR JŲ ANALIZĖS METODAI
2014-2015 m. m. vidaus įsivertinimo analizei buvo pasirinkta viena sritis „ ETOSAS“. Paimta veiklos rodiklio 1.3. „ Įstaigos vidaus ir išorės ryšiai“  du  pagalbiniai rodikliai: 1.3.1. „ Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė“ ir   1.3.2.    „ Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais“.  Bus atliekama mokyklos-darželio veiklą reglamentuojančių  dokumentų analizė, pokalbis su įstaigos administracija, logopedu, grupių auklėtojais ir priešmokyklinio ugdymo pedagogais, auklėtojų padėjėjais, tėvais ir vyresniaisiais grupių vaikais, stebimi vaikų kūrybinės veikos rezultatai. Vyks  tėvų ir pedagogų anketavimas. Surinkti anketiniai duomenys bus suskaičiuoti, atliekamos diagramos.
PASIRINKTŲ SRIČIŲ STIPRIOSIOS IR TOBULINTINOS PUSĖS
ETOSAS
STIPRIOSIOS PUSĖS
TOBULINTINOS PUSĖS
1.Dauguma darželio pedagogų ir tėvų mano, kad veikia veiksminga bendravimo ir bendradarbiavimo sistema.
2.Dauguma darželio pedagogų ir tėvų mano, kad veikla yra grindžiama visų bendruomenės narių bendravimu ir bendradarbiavimu.
3.  Daugumai darželio pedagogų ir tėvų atrodo,  kad  mūsų darželyje   sukurta veiksminga bendravimo ir bendradarbiavimo  su socialiniais parteriais sistema.
4. Darželio pedagogai ir tėvai mano, kad mokyklos-darželio ryšiai yra įvairūs, tikslingi ir teigiamai atsiliepiantys visai bendruomene.
1. Nepakankamai tėvai sužino viską, kas vyksta mokykloje-darželyje.
2.Nepakankamai tėvai grupėse bendrauja su pedagogais.
3. Ne visiems tėvams rūpi vaikų pasiekimai.
4. Tėvai pageidauja teisingos, glaustos ir vertingos informacijos, nori praktinių patarimų, kaip spręsti problemas.
REKOMENDACIJOS
1. Tėvų domėjimasis vaikų veikla skatina vaikų motyvaciją labiau įsitraukti į ugdymo procesą. Vaikai tampa veiklesni, smalsesni.  Auklėtojai, turėdami galimybę pažvelgti į šeimos kontekstą, gali aiškiau suvokti ugdytinio poreikius, lanksčiau pritaikyti ugdymo būdus ir formas. Auklėtojas palankiau žiūri į vaiką, kai mato, jog tėvams rūpi teigiami rezultatai.
2. Aktyvus tėvų dalyvavimas vaikų ugdyme teigiamai veikia vaikų  savivertę ir skatina  pasitikėjimą savimi. Tėvams įsitraukimas svarbus, kadangi jie gali daugiau sužinoti apie vaiko pasiekimus, elgesį, veiklą ir atsižvelgdami į silpnąsias vietas, namuose jam padėti. Vaikas kuria savo vertybių sistemą pagal tai, ką mano esant vertinga jo tėvams.
3. Naudoti įvairius tėvų švietimo būdus ir formas: neformalias talkas, savanorystę, susitikimus su specialistais, seminarus, kuriuose kartu dalyvauja ir ugdytojai, ir tėvai, mokyklos-darželio internetinė svetainė.
4. Skatinti tėvus kartu su vaikais dalyvauti įvairiuose mokyklos-darželio renginiuose, padėti pasirengti renginiams arba patiems juose dalyvauti.
5. Darželyje auklėtojos pastebi įvairius vaikų pomėgius, kuriuos tėvai galėtų puoselėti ir namų aplinkoje.
6. Įtraukti visas socialines ir visuomenines institucijas, galinčias paremti mokyklą-darželį:
6.1. šeimų informavimas apie visas socialines ir visuomenines institucijas, aptarnaujančias vaikus ir šeimas;
6.2. informacija apie institucijas, kurios rūpinasi vaikų užimtumu;
6.3. vaikų integracija ir paslaugos;
6.4. mokyklos-darželio bendruomenės paslaugos vietos bendruomenei.
7. Informacijos teikimas ir bendravimas su šeima:
7.1. informacijos apie vaiko laimėjimus pateikimas tėvams ne rečiau kaip kartą per mėnesį;
7.2. tėvų ir auklėtojų pokalbiai;
7.3. aiški informacija apie mokykloje-darželyje vykstančias konsultacijas, užsiėmimus;
7.4. suprantama informacija apie mokyklos-darželio tikslus, tvarką, pokyčius.
8. Ryšių su visuomene būdai:
8.1. vaizdinė medžiaga (bukletai, straipsniai, audiovizualinė medžiaga);
8.2. renginiai  –  seminarai, parodos, konkursai, varžybos;
8.3. naujienos  –  naujienų apie mokyklą-darželį sklaida;
8.3. visuomeninė veikla  –  labdaros darbai;
8.4. individualumą sukurianti medžiaga  –  logotipai, organizacinė technika, bukletai, ženkleliai.
9. Sąlygos, padedančios užtikrinti darželio ir šeimos bendradarbiavimo sėkmę:
9.1. bendradarbiavimo programai ir veiklai skirti nemažai dėmesio, jei norima, kad jos būtų naudingos, taupytų laiką, jėgas ir išteklius;
9.2. bendradarbiavime remtis humaniškumo principais. Kiekvienas dalyvis turi gauti reikiamą informaciją ir jaustis darąs tam tikrą įtaką;
9.3. aiškiai apibrėžti visus parametrus: jei esama draudimų ar apribojimų  –  apie tai būtina pasakyti. Jei žmonės kviečiami pasidalyti informacija, turėtų būti aišku, kad tai nebus sprendimus priimantis forumas;
9.4. stengtis, kad išsakytų konfliktuojančius interesus;
9.5. numatyti atitinkamus išteklius t. y. laikas, jėgos;
9.6. visas puses laikyti lygiomis.
PASIRINKTŲ SRIČIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ IR PAGALBINIŲ RODIKLIŲ ĮVERTINIMAS
Veiklos rodikliai
Pagalbiniai rodikliai
Vertinimas
(lygis)
1. ETOSAS
3 lygis
1.3. Įstaigos vidaus ir išorės ryšiai“
3 lygis
 1.3.1. „Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė“
3 lygis
1.3.2.    „Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
3 lygis
Mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimo rezultatai
2008 metais vasario 25-28 dienomis mokyklos veiklą stebėjo ir vertino išorės vertintojų komanda, kuri nurodė stipriuosius ir tobulintinus veiklos aspektus.
Mokyklos stipriosios sritys:
1. Mokiniai savarankiški, noriai dirba pamokose, geba prisiimti atsakomybę ir iniciatyvą (3.2.1., 3.2.3);
2. Sudaromos sąlygos mokiniams rinktis įvairius meninės pakraipos būrelius (1.2.1, 4.2.2);
3. Geri mokyklos pasiekimai meniniuose konkursuose ir festivaliuose (2.3);
4. Pagarba grįsti santykiai, vertybinių nuostatų ugdymas užtikrina saugią mokyklos aplinką ( 4.2.1., 4.1.1., 5.1.4.);
5. Kryptingai teikiama socialinė ir psichologinė pagalba (4.1.2.);
6. Jauki graži mokyklos aplinka, gera materialinė bazė sudaro tinkamas sąlygas ugdymo procesui organizuoti (6.1., 6.3.2., 5.1.3.);
7. Ugdomoji veikla siejama su gyvenimo praktika, nukreipta į mokinių interesus ir poreikius (3.3.3., 1.1.3);
8. Sutelkta mokytojų, tėvų, specialiosios komisijos narių veikla užtikrina veiksmingą ir kryptingą specialiąją pedagoginę pagalbą (4.6., 6.5.3.);
9. Metodinės grupės vadovas pasižymi aukšta profesine kompetencija ir yra įsipareigojęs mokyklai žmogus (7.5.1.);
10. Tinkamai planuojama ugdomoji veikla, tikslingai parenkamos užduotys, priemonės ir metodai Ib, IIa, IIIb klasių pamokose daro įtaką geriems mokinių pasiekimams.(3.1).
Mokyklai reikėtų tobulinti:
1. Veiklos diferencijavimą, laiko vadybą pamokoje, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko galimybes (3.3.2., 4.5.1.);
2. Mokyklos veiklos planavimo procedūrų kokybę (7.2.1., 7.3.2);
3. Bendradarbiavimą įvairiais lygmenimis, įgyvendinant mokyklos tikslus ir uždavinius (1.3.2, 1.1.1., 7.4.3.);
4. Pamokos uždavinio formulavimą, orientuotą į pamatuojamą rezultatą (3.1.1.);
5. Mokytojų darbo vertinimą, kuriant kvalifikacijos tobulinimo strategiją (6.6.).
Mokyklą verta pagirti už lėšų pritraukimą ugdomosios aplinkos bei materialinės bazės turtinimui.
Ši švietimo įstaiga galėtų skleisti patirtį apie specialiųjų poreikių turinčių mokinių darbo organizavimą ir jų meninį ugdymą.
VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2011-2012 M.M.
MOKYKLOJE
Darbo grupė:
Vadovas – Asta Mikulėnienė, vyr. mokytoja;
Nariai:       Edita Jurčienė, vyr. mokytoja;
                 Daiva Balevičienė, vyr. mokytoja.
PASIRINKTŲ SRIČIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ IR PAGALBINIŲ RODIKLIŲ ĮVERTINIMAS
Veiklos rodikliai
Pagalbiniai rodikliai
Vertinimas (lygis)
2. Ugdymas ir mokymasis
3
2.4. Mokymosi kokybė
3
2.4.1.Mokymosi motyvacija.
3
2.4.3.Mokymasis bendradarbiaujant.
3
DARŽELYJE
Direktoriaus 2012 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V- 22 sukurta koordinacinė darbo grupė:
Vadovas –   Marijona Luckuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai:       Lina Augustinavičienė, auklėtoja;
                   Sigita Turskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
PASIRINKTŲ SRIČIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ IR PAGALBINIŲ RODIKLIŲ ĮVERTINIMAS
1. ETOSAS
1.2. ĮSTAIGOS ĮVAIZDIS
1.2.1. Tapatumo ir pasididžiavimo įstaiga jausmas
1.2.2. Įstaigos populiarumas ir prestižas
1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra
Skip to content