Menu Close

Pradinis ugdymas

PRADINIS UGDYMAS
Tęsiamas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje pradėtas vaiko fizinės, intelektinės, emocinės sričių plėtojimas, dedami vaiko santykio su aplinka, su kitais žmonėmis, su pačiu savimi pamatai.
Pradinio ugdymo paskirtis
Pradinio ugdymo paskirtis – sudaryti sąlygas vaikui įgyti dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti pasirengti jam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
Pradinis ugdymas grindžiamas humaniškumo, demokratiškumo, nacionalumo (tautiškumo) ir atvirumo (kaitos) principais.
Pradinio ugdymo tikslas
Ugdyti aktyvų, kūrybingą elementaraus raštingumo ir socialinių pažintinių informacinių veiklos gebėjimų bei bendrųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką, pasirengusį mokytis toliau pagal pagrindinio ugdymo programas.
Pradinio ugdymo uždaviniai
  • Padėti įgyti prasmingų, aktualių vaikui žinių apie save, pasaulį ir kitus žmones.
  • Padėti išsiugdyti gebėjimus, reikalingus kaupti žinias ir patirtį, atrasti ir kelti idėjas, numatyti ir įgyvendinti sumanymus.
  • Padėti išsiugdyti asmens kompetencijoms būtinus įgūdžius, gebėjimus ir vertybines nuostatas.
  • Sudaryti ugdymo sąlygas, palankias kompetencijoms plėtoti, humaniškai, demokratiškai, brandžiai, tautines ir visuotines vertybes pripažįstančiai asmenybei ugdyti.

Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio 2023-2024 m. m. pradinio ugdymo planas

Skip to content