Menu Close

TĖVELIAMS

TAI SVARBU

1. Į darželį  vaiką atvesti tik švarų ir tvarkingai aprengtą pagal oro sąlygas.

2. Buvimui grupėje vaikas turi turėti tinkamą avalynę su pakulne (basutės, bateliai).

3. Lopšelio vaikų grupėse rekomenduojama turėti atsarginius apatinius drabužius.

4. Viršutiniai drabužėliai turi būti patogūs ir praktiški, skatinantys rengtis savarankiškai.

5. Vaiką į grupę atvesti tik sveiką. Sergantys vaikai į darželį nepriimami ir tėvų atneštais medikamentais negydomi.

6. Atvedant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą. Po ligos ar atostogų į grupę vaikas gali grįžti tik pateikus gydytojo pažymėjimą.

7. Atvesti vaiką į grupę iki 9.00 val., atvykti paimti vaiko iš įstaigos iki 18.15 val. 

8. Tą pačią dieną iki 9.00 val. informuoti grupės auklėtoją vaikui susirgus ar neatvykus į grupę dėl kitų priežasčių arba jei vėluojam atvykti nustatytu laiku.

9. Aprūpinti vaiką tinkama apranga  kūno kultūros užsiėmimams, miegui ir buvimui grupėje.

10. Būtina grupėje palikti tėvų darbo, namų ir mobiliojo telefono numerius, kad galėtumėme Jus informuoti vaikui susirgus ar atsitikus traumai.

11. Vaiką į grupę atvesti ir paimti gali tik tėvai (globėjai) ar kiti suaugę šeimos nariai. Privaloma raštu informuoti įstaigą apie asmenis, kurie rūpinsis vaiko atvedimu į įstaigą (paėmimu iš jos) tėvams (globėjams) negalint, tačiau ne jaunesni nei 12 m. broliai/seserys ir suaugę pašaliniai asmenys. Prašymą tėvai (globėjai) rašo pagal įstaigoje nustatytą formą, jame pasirašant abiems (jeigu vaiką augina abu tėvai) tėvams (globėjams).

12. Tėveliai privalo pasiimti vaiką iš įstaigos kai:

12.1. vaikui nustatomo ūmūs užkrečiamų ligų požymiai ar apžiūros metu randama utėlių ir glindų;

12.2. vaiko liga riboja jo dalyvavimą grupės veikloje;

13. Nenešti į grupę vaistų, maisto produktų, žaislų ar kitų ugdymui nereikalingų daiktų.

14. Švietimo teikėjo steigėjo nustatyto dydžio mokestį už vaiko išlaikymą  ikimokyklinėje įstaigoje sumokėti iki einamo mėnesio 24 d.

15. Dokumentus, kurių pagrindu taikomos mokesčio lengvatos, pristatyti grupės auklėtojai iki einamo mėnesio paskutinės darbo dienos.

16. Laiku informuoti įstaigą apie pasikeitusias, teisės aktais nustatytas, teisių į mokesčio lengvatas sąlygas.

Neformaliojo švietimo kaina

Skip to content