Menu Close

Veiklos sritys

VAIKŲ UGDYMAS

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Teikiamas vaikui nuo 3 iki 5–6 metų. Ugdymo procesas orientuojamas į vaiką. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi, psichologiškai ir fiziškai saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaikų vystymąsi. Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas. Žaidžiant ugdomi pažinimo gebėjimai, lavinami judėjimo įgūdžiai, susipažįstama su aplinkiniu pasauliu ir savo vieta jame. Žaislai ir priemonės veiklos centruose žadina vaizduotę, išjudina visus pojūčius. Eksperimentuodami, ieškodami ir atrasdami, vaikai patys, savais būdais patikrina, ar tie sprendimai teisingi, pasisemia informacijos. Taip įpranta rinktis, pamatyti, įveikti sunkumus, kritiškai mąstyti ir formuoti sąvokas.
PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikui tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginė-psichologinė tarnyba.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdamas į bendrą grupės vaikų individualius poreikius. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas prieš programos įgyvendinimo pradžią parengia ugdomosios veiklos planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį.

PRADINIS UGDYMAS
Tęsiamas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje pradėtas vaiko fizinės, intelektinės, emocinės sričių plėtojimas, dedami vaiko santykio su aplinka, su kitais žmonėmis, su pačiu savimi pamatai.
Pradinio ugdymo paskirtis
Pradinio ugdymo paskirtis – sudaryti sąlygas vaikui įgyti dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti pasirengti jam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
Pradinis ugdymas grindžiamas humaniškumo, demokratiškumo, nacionalumo (tautiškumo) ir atvirumo (kaitos) principais.
Pradinio ugdymo tikslas
Ugdyti aktyvų, kūrybingą elementaraus raštingumo ir socialinių pažintinių informacinių veiklos gebėjimų bei bendrųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką, pasirengusį mokytis toliau pagal pagrindinio ugdymo programas.
Pradinio ugdymo uždaviniai
Padėti įgyti prasmingų, aktualių vaikui žinių apie save, pasaulį ir kitus žmones.
  • Padėti išsiugdyti gebėjimus, reikalingus kaupti žinias ir patirtį, atrasti ir kelti idėjas, numatyti ir įgyvendinti sumanymus.
  • Padėti išsiugdyti asmens kompetencijoms būtinus įgūdžius, gebėjimus ir vertybines nuostatas.
  • Sudaryti ugdymo sąlygas, palankias kompetencijoms plėtoti, humaniškai, demokratiškai, brandžiai, tautines ir visuotines vertybes pripažįstančiai asmenybei ugdyti.
Skip to content