Menu Close

Mokinių vertinimas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Mokykloje-darželyje švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka organizuojami pradinio ugdymo pasiekimų patikrinimai. Mokinių pasiekimai vertinami idiografiniu (individualios pažangos) principu.

Mokykla-darželis mokinių pasiekimams fiksuoti taiko elektroninį dienyną. Klasės (ar dalykų) mokytojai mokinių pasiekimus vertina keletą kartų per mėnesį, analizuodami individualią kiekvieno mokinio pažangą. Baigus pradinio ugdymo programą pildomi pasiekimų aprašai detalizuojant mokinio kiekvieno dalyko pasiekimų lygmenį.

Mokykloje-darželyje vertinant mokinių pasiekimus ir pastangas taikomi 

Mokyklos-darželio tarybos  patvirtinti kriterijai

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Bendrojo ugdymo programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka ir Bendrąja programa.

Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą atsižvelgdamas į klasės mokinių ugdymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes.

Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas.

            Formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o esant reikalui ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes.

Diagnostinis vertinimas atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti esamą situaciją:

                nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes, atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo tikslą), gali būti taikomi įvairūs diagnostinio vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, testai. Per dieną neturėtų būti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas;

             informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų, ir kitų užduočių atlikimo) mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi;

             mokytojas renkasi vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas.

Apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo etapo ir pradinio ugdymo programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius ir įrašomi pradinio ugdymo dienyne ir klasių pasiekimų apskaitos suvestinėse: atitinkamose skiltyse įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (slenkstinis, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“;

                dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose dienyno skiltyje, nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „p p“ arba „n p“;

               specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pritaikytą programą ir nesiekiančių įgyti pradinio ugdymo išsilavinimo, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje, įrašant „p.p.“ arba „n.p.“.

             Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Skip to content