Biudžetinė įstaiga 
Topolių g.19, LT-63331 Alytus 
Tel. (8 315) 70525, (8 315) 70425 
El. paštas drevinukodm@drevinukas.alytus.lm.lt 
Juridinių asmenų registras 
Kodas 191054763

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“.

1 klasės
1. 8.00 – 8.35
2. 8.55 – 9.30
3. 9.50 – 10.25
4. 10.55 – 11.30
5. 12.00 – 12.35

2-4 klasės
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.55 – 11.40
5. 12.00 – 12.45
6. 13.00 – 13.45

Ugdau alytiškį
Draugiškas internetas
tevu_linija_internetas
i3fh3w10328
erasmus

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO IŠORĖS VERTINIMAS

 

Vizito laikas – 2008 metų vasario 25-28 dienos.

Vizito tikslas – mokyklų veiklos kokybės išorės auditas.

 

II. MOKYKLOS STIPRIOSIOS IR TOBULINTOS SRITYS

Mokyklos stipriosios sritys:

 1. Mokiniai savarankiški, noriai dirba pamokose, geba prisiimti atsakomybę ir iniciatyvą (3.2.1., 3.2.3).
 2. Sudaromos sąlygos mokiniams rinktis įvairius meninės krypties būrelius (1.2.1., 4.2.2).
 3. Geri mokyklos pasiekimai meniniuose konkursuose ir festivaliuose (2.3).
 4. Pagarba grįsti santykiai, vertybinių nuostatų ugdymas užtikrina saugią mokyklos aplinką (4.2.1., 4.1.1., 5.1.4).
 5. Kryptingai teikiama socialinė ir psichologinė pagalba (4.1.2).
 6. Jauki graži mokyklos aplinka, gera materialinė bazė sudaro tinkamas sąlygas ugdymo procesui organizuoti (6.1., 6.3.2., 5.1.3).
 7. Ugdomoji veikla siejama su gyvenimo praktika, nukreipta į mokinių interesus ir poreikius (3.3.3., 1.1.3).
 8. Sutelkta mokytojų, tėvų, specialiosios komisijos narių veikla užtikrina veiksmingą ir kryptingą specialiąją pedagoginę pagalbą (4.6., 6.5.3).
 9. Metodinės grupės vadovas pasižymi aukšta profesine kompetencija ir yra įsipareigojęs mokyklai žmogus (7.5.1).
 10. Tinkamai planuojama ugdomoji veikla, tikslingai parenkamos užduotys, priemonės ir metodai Ib, IIa, IIIb klasių pamokose daro įtaką gabiems mokinių pasiekimams (3.1).

Mokyklai reikėtų tobulinti:

 1. Veiklos diferencijavimą, laiko vadybą pamokoje, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko galimybes (3.3.2., 4.5.1).
 2. Mokyklos veiklos planavimo procedūrų kokybę (7.2.1., 7.3.2).
 3. Bendradarbiavimą įvairiais lygmenimis, įgyvendinant mokyklos tikslus ir uždavinius (1.3.2., 1.1.1., 7.4.3).
 4. Pamokos uždavinio formulavimą, orientuotą į pamatuojamą rezultatą (3.1.).
 5. Mokytojų darbo vertinimą, kuriant kvalifikacijos tobulinimo strategiją (6.6).

Mokyklą verta pagirti už lėšų pritraukimą ugdomosios aplinkos bei materialinės bazės turtinimui.