Menu Close

Išorinio vertinimo ataskaita

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO IŠORĖS VERTINIMAS

 

Vizito laikas – 2008 metų vasario 25-28 dienos.

Vizito tikslas – mokyklų veiklos kokybės išorės auditas.

 

II. MOKYKLOS STIPRIOSIOS IR TOBULINTOS SRITYS

Mokyklos stipriosios sritys:

 1. Mokiniai savarankiški, noriai dirba pamokose, geba prisiimti atsakomybę ir iniciatyvą (3.2.1., 3.2.3).
 2. Sudaromos sąlygos mokiniams rinktis įvairius meninės krypties būrelius (1.2.1., 4.2.2).
 3. Geri mokyklos pasiekimai meniniuose konkursuose ir festivaliuose (2.3).
 4. Pagarba grįsti santykiai, vertybinių nuostatų ugdymas užtikrina saugią mokyklos aplinką (4.2.1., 4.1.1., 5.1.4).
 5. Kryptingai teikiama socialinė ir psichologinė pagalba (4.1.2).
 6. Jauki graži mokyklos aplinka, gera materialinė bazė sudaro tinkamas sąlygas ugdymo procesui organizuoti (6.1., 6.3.2., 5.1.3).
 7. Ugdomoji veikla siejama su gyvenimo praktika, nukreipta į mokinių interesus ir poreikius (3.3.3., 1.1.3).
 8. Sutelkta mokytojų, tėvų, specialiosios komisijos narių veikla užtikrina veiksmingą ir kryptingą specialiąją pedagoginę pagalbą (4.6., 6.5.3).
 9. Metodinės grupės vadovas pasižymi aukšta profesine kompetencija ir yra įsipareigojęs mokyklai žmogus (7.5.1).
 10. Tinkamai planuojama ugdomoji veikla, tikslingai parenkamos užduotys, priemonės ir metodai Ib, IIa, IIIb klasių pamokose daro įtaką gabiems mokinių pasiekimams (3.1).

Mokyklai reikėtų tobulinti:

 1. Veiklos diferencijavimą, laiko vadybą pamokoje, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko galimybes (3.3.2., 4.5.1).
 2. Mokyklos veiklos planavimo procedūrų kokybę (7.2.1., 7.3.2).
 3. Bendradarbiavimą įvairiais lygmenimis, įgyvendinant mokyklos tikslus ir uždavinius (1.3.2., 1.1.1., 7.4.3).
 4. Pamokos uždavinio formulavimą, orientuotą į pamatuojamą rezultatą (3.1.).
 5. Mokytojų darbo vertinimą, kuriant kvalifikacijos tobulinimo strategiją (6.6).

Mokyklą verta pagirti už lėšų pritraukimą ugdomosios aplinkos bei materialinės bazės turtinimui.

 

Skip to content