Menu Close

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimo plano įgyvendinimo grupė

Vadovas: Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktorius

Nariai:

  • Jolita Kalėdienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Inga Murauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Inga Stanionienė, pradinių kl. mokytoja, mokyklos-darželio pirmininkė;
  • Ieva Ivanauskienė, pradinių kl. mokytoja, Alytaus miesto pradinių kl. metodinio būrelio pirmininkė;
  • Rugilė Čirienė, pradinių kl. mokytoja, Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio pradinių kl. metodinės grupės pirmininkė;
  • Lina Augustinavičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
  • Aušra Paulėkienė, specialioji pedagogė, logopedė;
  • Aldona Juodžiukynienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui.

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO IR KOORDINAVIMO KOMANDOS VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys?

Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl neišvengiamai daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Lietuvoje Bendrųjų ugdymo programų (BUP) kūrimas ir jų atnaujinimas, kaip nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas, prasidėjo dar iki Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ir tebesitęsia iki šio.

Paskutinį kartą BUP buvo atnaujintos 2008 metais. Taigi ir vėl atėjo metas pokyčiams. Kol atnaujintas ugdymo turinys pasieks mokyklas, visiems, kurie prisiima atsakomybę už švietimo kokybę ir ugdymo rezultatus savivaldybėje, būtina tinkamai pasirengti. Kiekvienai organizacijai ir jos vadovams svarbu įsipareigoti sukurti palankią mokytojo darbui aplinką ir veikti kolegialiai su kitais, siekiant maksimalios vadybinių sprendimų ir veikimo kartu sinergijos (paprastink).

Priešmokyklinio ugdymo programoje ugdymo turinys bus aprašomas vieneriems metams, o kompetencijos sutaps su ugdymo turiniu. Ugdymo turinys programoje bus suskirstytas į penkias mokymosi sritis: kalbinį ugdymą, socialinį ugdymą, STEM ugdymą, sveikatos ir fizinį ugdymą, meninį ugdymą. Visoms sritims bus skiriama vienoda apimtis. Vaikai žinias įgis integraliai – stebėdami, eksperimentuodami įvairiose aplinkose, ugdantis 7 pagrindines kompetencijas: pažinimo, skaitmeninę, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pilietinę, kultūrinę ir komunikavimo. Priešmokykliniame ugdyme bus taikomas formuojamasis vaikų pasiekimų vertinimas, iliustruojantis vaiko pažangą pagal amžių. Pasiekimai bus aprašomi pagal tris pasiekimų lygius: iki pagrindinio, pagrindinį ir aukščiau pagrindinio. Numatoma, kad atnaujinta priešmokyklinio ugdymo programa mokyklas pasieks 2022 m. rudenį. Bendrosios ugdymo programos atnaujinamos įgyvendinant projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“.

Pagrindiniai ugdymo turinio atnaujinimo etapai ir terminai:

  • Iki 2022 m. rugsėjo mėn. turi būti atnaujintos ir patvirtintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, o savivaldybių bei mokyklų UTA komandos turi pasirengti veiksmų planą, kuris padėtų atrasti geriausius sprendimus ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio“.
  • Iki 2023 m. rugsėjo mėn. turi būti sukurtas BUP atvaizdavimo įrankis, parengtos rekomendacijos mokytojams, sukurtas skaitmeninis įrankis mokinių pažangai stebėti, sukurtos skaitmeninės priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos.

Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą

Skip to content