Menu Close

TEISINĖ INFORMACIJA

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

 

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos-darželio veiklą:

Mokyklos-darželio nuostatai

Švietimo įstatymas

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategija

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

Bendrieji ugdymo planai ir programos

Aprūpinimo mokymo priemonėmis dokumentai

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigoje tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

Dėl priešmokyklinio ugdymo

Su kitais mokyklos-darželio veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

Skip to content